Institut de Desenvolupament Pofessional (IDP- ICE)

A l’IDP-ICE he passat més de dotze anys de la meva vida professional. Primer a la secció d’Universitat. Des de 2009 fins a 2017 com a director adjunt, i des de maig de 2017 fins al nou encàrrec com a vicerector a gener de 2021 com a director. He passat uns anys excel·lents, on hem après moltes coses i desenvolupats bons projectes per ajudar a millorar la Universitat, la formació al professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fent recerca en Educació Superior i promovent projectes socials a la Universitat. Hem treballat en equip i hem obtingut resultats molt satisfactoris per a tothom.

l’IDP- ICE és un centre especialment dedicats al perfeccionament del professorat de tots els nivells del sistema educatiu, a la recerca, la innovació i la renovació pedagògiques.L’Institut de Desenvolupament Professional, fins 2018 era l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona es va crear fa molt temps, l’any 1969. Avui segueix essent un institut plenament actiu, que com a missió persegueix el desenvolupamemt professional del professorat.

L’IDP-ICE dur a terme les funcions juntament amb les facultats i escoles universitàries, departaments, instituts universitaris de recerca i altres unitats de la Universitat. També desenvolupa activitats en col·laboració amb altres institucions, administracions i organismes públics o privats mitjançant convenis de col·laboració. 

Tasques principals

L’IDP està estructurat en diferents seccions que, entre d’altres, desenvolupen tasques com les següents:

  •  Analitzar les necessitats de formació del professorat i dissenyar les propostes d’actuació que es considerin adients.
  • Promoure i afavorir les innovacions educatives.
  • Promoure, assessorar i orientar la recerca en tots els àmbits d’actuació de l’Institut.
  • Coordinar les activitats de recerca que es desenvolupin a l’Institut.
  • Desenvolupar accions d’assessorament, de publicació i de difusió de bones pràctiques.
  • Elaborar materials per a la formació en diferents suports.

En el cas del professorat de la Universitat de Barcelona, l’IDP ofereix formació en els tres vessants en els quals pot actuar el professorat: docència, recerca i gestió.

L’Institut promou la formació continuada per obtenir acreditacions, però es marca com a missió principal ajudar i contribuir al desenvolupament –naturalment professional– dels membres de la institució universitària. Ho fa donant suport a les línies marcades des del Rectorat i en sintonia amb els deganats, direccions dels instituts i unitats que demanin qualsevol activitat emmarcada dins les competències de l’IDP.

Des de l’IDP es vol col·laborar i ajudar en una formació «transcendent», transversal i col·laborativa. Una formació per al desenvolupament professional i docent, que sigui alhora aplicable a la tasca docent en general, però que al mateix temps s’adeqüi a les particularitats de cada facultat, de cada grau i de cada disciplina.

Podeu consultar la plana web de l’IDP en aquest enllaç, per coneixer més detalls de les activitats que realitzem.