Vicerector de Transformació Digital

Els vicerectors actuem amb l’autoritat delegada del rector en tots els afers ens encomani i tenen la comesa d’assumir-ne la substitució quan convingui, segons els estatuts de la Universitat. 

Vicerectorat de Transformació Digital

En el meu cas, el Rector m’ha encomat ajuda en

  • Transformació digital de la Universitat.
  • Tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Pla estratègic de transformació digital. 
  • Campus Virtual.
  • Digitalització.
  • Tecnologies per a l’accessibilitat.
  • Programari obert.
  • Coordinació amb el CRAI.
  • Coordinació amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ATIC) .

Alguns projectes en els que estem treballant:

Nou Carnet Digital UB

Treballem per implantar l’administració electrònica a tota la universitat de manera efectiva.

Dotarem d’un carnet digital a l’alumnat, al PDI i al PAS per poder realitzar totes les accions possibles amb mòbil o des d’un ordinador.

Esperem posar-lo a disposició de tota la comunitat el curs 2021-22!

Publicacions en Obert

L’objectiu d’un acord transformatiu és centrar el cost en la publicació i no en la lectura de revistes científiques.

Treballem per modificar el repartiment actual, basat en diferents criteris tenint en compte la lectura.  Ara volem modificar el criteri fent que l’aportació de cada institució varii en funció del nivell de publicació.

Millora de la comunicació

Un dels reptes i mportant que ha d’afrontar qualsevol organització, sobretot les grans, és la comunicació tant cap a dins com cap a fora. 

La UB  té setze facultats amb més de cinquanta mil alumnes. , deu centres adscrits. Més de cinc-cents grups de recerca, i prop de sis mil investigadors.

Tot un repte!